Přehled chemie, výběr kapitol z matematiky
a psychologie prezentačněSylabus

Ing. Jana Mlejnková     CHEMIE

PREZENTACE VE VÝUCE

 •      Obecná chemie  21S , K           Hmota * Historický vývoj názorů na stavbu hmoty ve starověku * Vývoj názorů na stavbu hmoty
            v novověku * Objev přirozené radioaktivity a nových prvků * Objev umělé radioaktivity *
            Sledování mikrosvěta * Stavba atomového jádra * Atomy Ga , As * Atom Si * Stavba atomu *
            Stavba elektronového obalu * Zaplňování orbitalů * Subnukleární částice *
            Makrosvět- výzkum vesmíru * Významné mezníky v pilotovaných letech do vesmíru *

           Doplňující prezentace z astrofyziky: Vesmír a Sluneční soustava

 •      Anorganická chemie • 18S, K           Vývoj jednotlivých prvků v raných fázích vesmíru * Výskyt prvků ve vesmíru- Slunce *
            Archeologické doklady o znalostech některých prvků v pravěku * Vývoj PSP *
            Dlouhá periodická soustava prvků, prvky v PSP * Sledování vlastností prvků v PSP *
            Zaplňování orbitalů a počet prvků v periodách * Důležité skupiny prvků *
            Počty prvků na základě vybraných vlastností * Nepřechodné prvky * Přechodné prvky *
            Vnitřně přechodné prvky * Transaktinoidy *
            Ostrov stability atomových jader * Řecké a latinské morfémy novodobých prvků *
            Úkoly přes internet *
 •      Instrumentální analýza


 •           Instrumentální analýza I.díl


  9S, K           Metody izolace látek * Analýza čistoty látky * Kvalitativní a kvantitativní určení prvků *
            Určování Mr * Metody studia struktury molekul *
            Druhy elektromagnetického záření *

  ,

            Instrumentální analýza II.díl


  11S,K           Měření absorpce záření * Absorpční spektra spojená s excitací elektronů *
            Infračervená a Ramanova spektroskopie * Absorpce fotonů jádry *
            Metody založené na optické otáčivosti * Difrakce záření X , elektronů a neutronů *
            Elektrochemické metody * Potenciometrie - porovnání hodnot pKA *
 •      Analytická chemie


 • 21S, K           Chemická analýza - základní pojmy * Kvalitativní analytická chemie:
            dělení a důkazy kationů I. - V. třídy, celkový přehled *
            Dělení a důkazy aniontů * Kvantitativní analytická chemie -
            vážková analýza, odměrná analýza, acidobazické titrace,
            srážecí titrace, redox titrace, komplexotvorné titrace,
            elektrochemické indikace bodu ekvivalence * Acidobazické titrace
            s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence * Polarografie *
            Analýza organických látek * Elektroforéza * Kapalinový chromatograf *

 •      Fyzikální chemie


 •           Fyzikální chemie I.díl

  30S, K           Skupenské stavy látek: ideální plyn (izoterma, izochora, izobara),
            reálný plyn, kapalné skupenství, pevné skupenství * Chemická termodynamika
            -základní pojmy, kalorimetrická rovnice, termodynamické pochody - aplikace
            1. zákona * Chemická kinetika - základní pojmy * Rovnovážné stavy:
            chemické rovnováhy, fyzikální rovnováhy, soustavy 1., 2. a 3. řádu,
            ideální roztoky, reálné roztoky, tuhnutí roztoků a tavenin, slitiny,
            rovnováhy na rozhraní fází, adsorpce, chromatografie - sloupcová, plynová,
            rozdělovací, adsorpce na ionexech
            Fyzikální chemie II.díl

  30S, K           Elektrochemie - základní pojmy, disociace vody, pH, hydrolýza *
            Průchod elektrického proudu elektrolyty, závislost měrné
            vodivosti na koncentraci * Elektrolýza * Články, baterie, akumulátory *
            Elektrochemické elektrody, polarografie *
            Disperzní soustavy-základní pojmy. hrubé, koloidní disperze *
            Koloidní soustavy, micela * Jevy při průchodu světla látkami- rozklad světla,
            absorpce světla, rozptyl světla, odraz a lom světla, index lomu,
            polarizace světla, luminiscence (fluorescence, fosforescence) * Fotochemické reakce*

 •      Biochemie


 •           Sacharidy


  25S, K           Rozdělení sacharidů * Charakteristika sacharidů * Pokus: karamelizace cukru *
            Chemické vlastnosti sacharidů * Monosacharidy- Fischerovy vzorce *
            Převody vzorců: Fischer- Tollens - Haworth * Oligosacharidy *
            (Ne)redukující sacharidy * Pokus: Důkazy redukčních vlastností sacharidů *
            Výroba sacharózy z cukrové řepy, z cukrové třtiny * Polysacharidy *
            Pokus: Důkaz škrobu * Metabolismus glycidů (glykolýza, pentózový cyklus,
            Krebsův cyklus)* Tiskopisy pro vyšetření moči a séra * Glykemická křivka *
            Sladidla vhodná pro diabetiky ( náhradní sladidla) * Diavýrobky *
            Lipidy


  18S, K           Jednoduché lipidy * Mastné kyseliny - nasycené ,nenasycené * Tuky ( acylglyceroly),
            kakaové máslo * Hydrolýza tuků -kyselá, zásaditá * Mýdlo * Účinek mýdla ve vodě *
            Vosky * Heterolipidy * Emulgátory - struktura lecitinu * Metabolisnus lipidů * Poruchy
            lipidového metabolisnu * Normální hodnoty krevních lipidů * Metabolisnus lipidů *
            Friedewaldova rovnice pro výpočet LDL- cholesterolu * Poruchy lipidového metabolisnu *
            Normální hodnoty krevních lipidů *


            Aminokyseliny


  15           Ilustrace vzniku AK gly, základní vzorec AK * Triplety bazí kódující AK * Optická aktivita a izomerie *
            Měření optické aktivity * Rozdělení AK * Přehled vzorců AK * Esenciální AK- přehled, vzorce *
            Limitní a semiesenciální AK * Chemické reakce a vlastnosti AK * Metabolismus AK *
            Poruchy metabolismu AK * BCAA a jejich účinky na organismus * Peptidy *
            Bílkoviny


  20S, K           Vznik života * Bílkoviny * Pokus: Důkaz bílkovin * Rozdělení bílkovin, metody izolace *
            Struktura bílkovin, * Základní struktura hemoglobinu *
            Hem - nebílkovinná složka hemoglobinu * Typy hemoglobinů *
            Vznik bílkovin: funkce NK, transkripce, translace * Metabolismus bílkovin *
            Metabolická onemocnění * Enzymy - reakce *


            Vitamíny


  21S. K           Charakteristika vitamínů * Lipofilní vitamíny: Vitamín A, Vitamín D,
            Vitamín E, Vitamín K * Hydrofilní vitamíny: Vitamíny B- komplexu
            ( Vitamín B1, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamín B5, Vitamín B6 ,
            Vitamín B12, Folacin, kyselina lipoová, cholin, myoinositol) *
            Faktory B- komplexu *Hydrofilní vitamíny: (vitamín H, vitamín P, vitamín C) *
            Důkazy vitamínů *


            Izoprenoidy


  12S, K           Izoprenoidy: Terpenoidy * (Hemiterpeny * Monoterpeny * Seskviterpeny *
            Diterpeny * Triterpeny * Tetraterpeny * Polyterpeny *) Steroidy*


            Nukleové kyseliny


  25S, K           Struktura buněk * Nukleové kyseliny- složení * RNA * DNA *
            Nukleosidy a nukleotidy * Struktura DNA * DNA - genetický kód *
            Laboratorní příprava DNA * Důkazy složek DNA * Vlastnosti DNA: replikace ,
            transkripce * Funkce NK při vzniku bílkovin - proces translace * Vlastnosti
            DNA - genové mutace, genealogické schéma * Struktura chromozómu,
            karyotyp, 46XY- chromozomální mutace * Genové inženýrství *
            Využití genového inženýrství *


            Häusliche Herstellung der DNA


  11S           Struktur der DNA * Methode* Familientest Galantos Genetics GmbH *
            Demonstration: Häusliche Herstellung der DNA

            Hormony


  14S, K           Působení hormonů * Rozdělení hormonů podle původu, povahy, způsobu účinku,
            místa sekrece - steroidy * Hypothalamo - hypofyzární systém,
            žlázy s vnitřní sekrecí * Přehled hormonů hypothalamu a hypofýzy *
            Žlázy s vnitřní sekrecí :
            epifýza, thymus , štítná žláza, příštítná tělíska, nadledviny, slinivka břišní.
            pohlavní žlázy * Přehled hormonů endokrinních žláz *
            Tkáňové hormony *

 •           Přehled chemie v tabulkách


 • 26S           * obecná chemie
            * anorganická chemie
            * organická chemie
            * biochemie
            * farmaceutická chemie
            * ochrana životního prostředí
 •           Školní vědecký projekt • 13S
            Úloha:
            Postup stanovení obsahu kyseliny octové v obchodním octě alkalimetricky       Aplikace chemie


 •           Ochrana životního prostředí • 18S,K           Vzájemné vztahy biosféry * Toxikologie a ekologie * Lidská činnost ohrožující
            životní prostředí * Globální oteplování * Vzduch * Koncentrace CO2 a teplota *
            Sluneční záření * Voda * Půda * Příklady látek ohrožujících životní prostředí
            ( pesticidy, plasty, detergenty, zbraně hromadného ničení- přípustné dávky
            ozáření, nemoci z ozáření )* Ochrana přírody *
            Doplňující prezentace: Přírodní katastrofy
 •           Výživa a zdraví • 24S,K           Metabolismus * Doba zdržení potravy v trávicím ústrojí * Metabolismus
            sacharidů: glykolýza, pentózový cyklus * Metabolická onemocnění *
            Metabolismus lipidů * Rizika poruch lipidového metabolismu * Normální hodnoty
            krevních lipidů * Metabolismus bílkovin * Poruchy metabolismu bílkovin *
            Krebsův cyklus * Zdravá výživa * Biopotraviny * Éčka v potravinách * Stupnice
            škodlivosti potravinových přísad * Vláknina * Význam antioxidantů * Probiotika *
            Porovnání probiotik a antibiotik * GMO * Pitný režim * Léčivé byliny * Suplementace *
            Diety- Redukční dieta * Vegetariánská strava * Makrobiotika * Bezlepková dieta *

 •           Farmaceutická chemie • 8S,K           Předmět farmaceutické chemie * Z historie vývoje léčiv * Základní pojmy- léčivo, lék,
            léková forma * Vliv struktury na vlastnosti léčiv * Třídění chemoterapeutik * Antibiotika *
            Ostatní látky * Biokatalyzátory: vitamíny , enzymy , hormony * Alkaloidy ve farmacii *


 •           Surovinová základna Země I. • 30S,K           Základní pojmy: prvek , sloučenina , minerál , hornina * Minerály a horniny *
            Prvky v PSP * Geologická stavba Země * Těžba NaCl * Nekovy -charakteristika *
            Výroba kyselin * Uhlík a jeho modifikace * Grafitová elektroda *
            Kovy ( vápník , hořčík ) * Výroba Fe * Drahé kovy ( zlato, stříbro) * Polokovy- Si *
            Sklo, obrazová galerie : sklo umělecké , optické , užitkové, technické * Porcelán *
            Keramika * Obrazová galerie: keramika* •           Surovinová základna Země II.
 •           Fosilní suroviny jako zdroje energie * Ropa: vznik ,těžba, naleziště, zpracování *
            Zemní plyn: naleziště, porovnání zásob s ropou * Hospodářská politika států *
            Uhlí- obrazová galerie: hnědé, černé uhlí; těžba uhlí, využití uhlí * Schéma tepelné
            elektrárny * Recentní suroviny jako zdroje energie ( dřevo, biomasa, voda, vzduch) *
            Větrné elektrárny * Geotermální energie * Jaderné elektrárny, schéma, JE v Černobylu *
            Využití sluneční energie, sluneční elektrárny v ČR *


            Skripta


             J. Mlejnková: Pracovní sešit pro laboratorní cvičení z chemie (Návody pro laboratorné cvičení z různých oblastí chemie a chemické výpočty)
                                   Úlohy pro opakování
            J. Mlejnková: Výživa a zdraví (obsah)
            J. Mlejnková: Překlady německých odborných textů z chemie pro posluchače VŠ     Náhled
       MATEMATIKA

            vstupní znalosti z matematiky


 •           Funkce •           Přehled funkcí


  26S           Základní vlastnosti * Lineární lomená funkce , graf (konstantní funkce *
            lineární funkce * nepřímá úměrnost ) * Kvadratická funkce *
            Mocninné funkce (exponenciální funkce) * Logaritmická funkce *
            Funkce s absolutní hodnotou * Goniometrické funkce *            Vyšetřování průběhu funkce


  18S           Úloha:
            Definiční obor, obor funkčních hodnot * Monotónnost, stacionární bod *
            Funkce sudá, lichá * Omezenost shora , zdola * Extrémy funkce * Graf *

            Skripta


            J. Mlejnková: Výběr kapitol z matematiky pro přípravu ke studiu na VŠ I - řešené úlohy
                                  (komplexní číslo, numerické řešení rovnic, geometrie v Rn, lineární algebra- matice,determinanty, optimalizační úlohy)
            J. Mlejnková: Výběr kapitol z matematiky pro přípravu ke studiu na VŠ II. - řešené úlohy
                                  (matematická analýza- limita, derivace, integrál, diferenciální rovnice)
       PSYCHOLOGIE

 •          Psychologie osobnosti, psychotesty


 • 12S.K           Psychologie osobnosti * Výkonové vlastnosti osobnosti * Sledování
            přenosu vloh * Jednoduché typy dědičnosti * Genealogické schéma:
            znázornění přenosu znaku v rodokmenu * Značky v genealogických
            schématech *Testy IQ - číselné, slovní, obrázkové * Bodové hodnocení
            testů IQ * Einsteinův test IQ * Psychopatologické poruchy*
            Ukázka testu z internetu: Otestujte své logické myšlení


          odkaz na skripta
            lVD


            odkazy na další webové stránky:

            http://jazykovavyuka.wz.cz/
            http://dovolenesck.wz.cz/